Οι παρακάτω προσφορές, προς νέους καταναλωτές στο υφιστάμενο δίκτυο φ.α, τίθενται σε ισχύ από τις 15 Σεπτεμβρίου 2016:

1) ATOKH ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Άτοκη χρηματοδότηση του κόστους μετατροπής/εγκατάστασης θέρμανσης σε κάθε κεντρική και αυτόνομη θερμάνση φυσικού αερίου, που θα υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης και παροχής φ.α. μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου 2016.

Το χρηματοδοτούμενο ποσό και η διάρκεια αποπληρωμής καθορίζεται από την εγκατεστημένη ισχύ λέβητα της εγκατάστασης σύμφωνα με το κάτωθι σχήμα:

Κεντρική/Αυτόνομη
Εγκατεστημένη ισχύς
(kcal/h)
Χρηματοδοτούμενο Ποσό
(συμπ. ΦΠΑ)
Διάρκεια
Αποπληρωμής
>=200.000 12.300€ 3 έτη
170.000 – 199.999 9.840€ 3 έτη
120.000 – 169.999 7.380€ 3 έτη
35.0001-119.999 3.000€ 2 έτη
<=35.000 1.200€ 2 έτη

Όροι προσφοράς
• Η προσφορά ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου για κατηγορία καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση» που θα υπογραφούν μέχρι και την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016.
• Η προσφορά ισχύει για κάθε Κεντρική Θέρμανση και για κάθε αυτόνομη θέρμανση (αυτόνομη σύνδεση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία) ανεξαρτήτου ισχύος λέβητα και καλύπτει το ανώτατο μέχρι το ποσό των 12.300€ (συμπ. ΦΠΑ).
• Η αποπληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού  προς την ΕΠΑ Αττικής γίνεται άτοκα σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις (18 ή 12 ανάλογα την περίπτωση) πληρωτέες μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης φ.α.
• Η χρηματοδότηση ισχύει για υποβολή προσφοράς και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης από επαγγελματίες εγκαταστάτες οι οποίοι συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΠΑ Αττικής.
• Η χρηματοδότηση σε κάθε περίπτωση εγκρίνεται από την ΕΠΑ Αττικής μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των παρακάτω :
– Φύλλο καύσης εσωτερικής εγκατάστασης
– Προσάρτημα σύμβασης χρηματοδοτικού υπογεγραμμένο από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (καταναλωτής, εγκαταστάτης, ΕΠΑ Αττικής)
– Έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης
– Τιμολόγιο εγκαταστάτη και δελτίο αποστολής (ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο μεταφοράς υλικών εγκατάστασης αερίου στο χώρο του πελάτη)
– Η προσφορά ισχύει εφόσον η έκδοση και η κατάθεση του τιμολογίου του εγκαταστάτη προς την ΕΠΑ Αττικής πραγματοποιηθεί μέχρι και 3 ημέρες από την ενεργοποίηση.
• Η προσφορά δεν ισχύει για επαγγελματίες (κατασκευαστές με επαγγελματικό ΑΦΜ).

2)    ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Δίνεται έκπτωση 50% και 100% στα τέλη σύνδεσης για συνδέσεις με το υφιστάμενο δίκτυο φ.α. ανάλογα με την κατηγορία πελάτη και την εγκατεστημένη ισχύ λέβητα. Η προσφορά ισχύει για συμβάσεις με ημερομηνία υπογραφής μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου 2016.

Κεντρικές Θερμάνσεις
o    100% έκπτωση για κεντρικές θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 140.000kcal/h
o    50% έκπτωση για κεντρικές θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ίση ή μεγαλύτερη των 50.000kcal/h και μέχρι τις 139.999kcal/h
o    Σε περίπτωση 2 κεντρικών θερμάνσεων στην ίδια παροχή με σύνολο ισχύος ίση ή μεγαλύτερη των 140.000kcal/h, τότε η 1η παίρνει 100% έκπτωση ενώ η 2η παίρνει 50% έκπτωση (εφόσον αυτή είναι ίση ή άνω των 50.000kcal/h).
o    Σε περίπτωση 1 κεντρικής θέρμανσης και ταυτόχρονα αυτονομιών στην ίδια παροχή με σύνολο ισχύος ίση ή μεγαλύτερη των 140.000kcal/h, τότε η ΚΘ παίρνει 100% έκπτωση, ενώ οι αυτονομίες δεν παίρνουν έκπτωση.

 

Αυτόνομες Θερμάνσεις
Ανάλογα με τον αριθμό των δυνητικών μετρητών ανά κτήριο (νέα παροχή) δίνονται οι παρακάτω εκπτώσεις σε κάθε νέα σύμβαση:
o    Κτήρια 1 δυνητικού μετρητή (μονοκατοικία): 50% έκπτωση στην περίπτωση εγκατεστημένης ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 140.000kcal/h ανά νέο παροχετευτικό αγωγό (πληρωμή 220€ άνευ ΦΠΑ).
o    Κτήρια  5+ δυνητικών μετρητών: 50% έκπτωση στην περίπτωση 5+ πολλαπλών συνδέσεων ανά νέο παροχετευτικό αγωγό (πληρωμή 50€ άνευ ΦΠΑ).

Σημείωση: σε περίπτωση μη έγκαιρης ενεργοποίησης του μετρητή εντός 3 μηνών από την τοποθέτησή του, θα καταβάλλεται για κάθε συμβόλαιο η σχετική ρήτρα μη έγκαιρης ενεργοποίησης (240€ άνευ ΦΠΑ).

Επαγγελματίες  
o    100% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των  200.000kcal/h.
o    50% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των  50.000kcal/h.

Ειδικοί Επαγγελματίες
o    100% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 100.000kcal/h.
o    50% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 50.000kcal/h.
o    Στην περίπτωση 2 ειδικών επαγγελματιών στην ίδια παροχή με σύνολο ισχύος ίση ή άνω των 100.000kcal/h, τότε ο 1ος παίρνει 100% έκπτωση, ενώ ο 2ος παίρνει 50% έκπτωση (εφόσον είναι άνω των 50.000kcal/h).

Στις περιπτώσεις πρόσθετων μετρητών σε υπάρχουσα παροχή θα ισχύουν οι εξής εκπτώσεις ανά κατηγορία πελάτη:
Κεντρική Θέρμανση 
Εγκατεστημένη Ισχύς (kcal/h)    Έκπτωση στα τέλη σύνδεσης (επί του ποσού των 100€)
>=140.000                                100%
50.000 – 139.999                       50 %
Επαγγελματίες 
Εγκατεστημένη Ισχύς (kcal/h)    Έκπτωση στα τέλη σύνδεσης (επί του ποσού των 100€)
>=200.000                                100%
50.000 – 199.999                       50 %
Ειδικοί Επαγγελματίες 
Εγκατεστημένη Ισχύς (kcal/h)    Έκπτωση στα τέλη σύνδεσης (επί του ποσού των 100€)
>=100.000                                100%
50.000 – 99.999                         50 %
Αυτόνομες θερμάνσεις
Δεν δίνεται καμία έκπτωση για πρόσθετο μετρητή.

Όροι προσφοράς έκπτωσης στα τέλη σύνδεσης
• Η προσφορά ισχύει εφόσον ο καταναλωτής έχει ενεργοποιήσει την εγκατάστασή του εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση μετρητή (με εξαίρεση τις νέες οικοδομές για τις οποίες δίνεται διάστημα 12 μηνών).
• Εξαιρούνται όλες οι συνδέσεις για τις οποίες απαιτείται πίεση άνω των 23 mbar ή ωριαία κατανάλωση άνω των 100 Νm3/h.

Προμηθευτές